Projekt Mentoringu Akademickiego
Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Organizatorem Projektu Mentoringu Akademickiego jest Biuro Karier MANS.

Celem projektu jest wsparcie studentów MANS w zakresie uzyskania niezbędnych informacji na temat ścieżki kariery w wybranej dziedzinie zawodowej oraz pomoc w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Projekt realizowany będzie cyklicznie w formie indywidualnych spotkań bądź konsultacji od października do czerwca w danym roku akademickim . Polegać on będzie na umożliwieniu zorganizowania co najmniej 5 spotkań bezpośrednio lub online Mentora z Mentee (wspólnie decydują o formie kontaktu) .

W ramach Projektu Mentorzy dzielić się będą swoim doświadczeniem i wiedzą z Mentee.

Mentorami w projekcie są m.in. absolwenci WSM (obecnie MANS), posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe. Mentee w projekcie są studenci MANS, którzy zgłosili akces do Projektu i zostali do niego zakwalifikowani na podstawie przesłanych dokumentów aplikacyjnych.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy: studenci aplikują do jednego lub kilku mentorów. Wybrani do programu studenci przechodzą proces dopasowania do właściwego mentora – odbywa się to na podstawie badania potrzeb obu stron oraz analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów (CV, list motywacyjny) przesłanych na adres mailowy: marek.salwowski@mans.org.pl. Ostateczną decyzję o wyborze mentee podejmuje Mentor, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami. Rekrutacja do II edycji Projektu Marketingu Akademickiego rozpocznie się od 16 października 2023r.

Kontakt

Projekt Mentoringu Akademickiego realizowany będzie w każdym roku akademickim.

Mentorzy